مدیر سیستم
  کارت شناسایی ایثار
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1393/11/13
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

با توجه به صورتجلسه شورای کمیته مشورتی امور ایثارگران
تصمیم بر آن شد که از ابتدای بهمن ماه برای تمامی جانبازان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کارت شناسایی به عنوان کارت شناسایی ایثار جهت سهولت درمان در تمامی مراکز درمانی که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی می باشند به کمک  حراست صادر گردد.