از تاریخ 93/7/1 بیمه تکمیلی جانبازان شاغل و بازنشسته تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفته است و برای ارائه 
.فاکتورهای درمانی خود به این آدرس مراجعه فرمایید 

آدرس : بزرگراه امام خمینی . درمانگاه امور ایثارگران