اهداف امور ایثارگران                           


به منظورارائه نظرات مشورتی جهت هماهنگی وایجادوحدت رویه درارائه خدمات به ایثارگران خانواده معظم شهداء ومفقودین شاغل درادارات کل وواحدهای تابعه شورای هماهنگی امورایثارگران بشرح زیر تشکیل می گردد.

 

دفتر امور ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتي، درماني کرمان؛  با نظارت مستقیم ریاست دانشگاه، تحت عنوان هماهنگی امور ایثارگران دانشگاه ایفای نقش می نماید. این شورا با شرح وظایف زیردرجهت اشاعه فرهنگ ایثاروشهادت فعالیت می نماید.

-
 مطالعه و بررسی طرح ها ، برنامه ها،عملکردهای واحدها و اعتبارات ویژه امور ایثارگران

-
 پیگیری و اجرای مصوبات و تصمیمات کشوری و تهیه و ارائه گزارشهای نوبه ای و موضوعی

-بررسی قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران و ارائه پیشنهادهای کارشناسی به مراجع قانون گذاربا هدف رفع موانع و نارسایی های موجود وتطبیق مقررات استخدامی خاص سازمان با قوانین مذکور
  

-رسیدگی و کمک به حل و فصل مسائل و مشکلات ایثارگران دانشگاه با توجه
  به قوانین موجود و 
وظایف واحدهای ذیربط

-پیگیری کلیه ارجاعات ، در چارچوب قوانین و مقررات)جمع آوری و دسته بندی مسائل و مشکلات مربوط به ایثارگران دانشگاه و تشکیل بانک اطلاعات ایثارگران
-مطالعه، بررسی و گزارش عملکرد مدیران واحدهای تابعه در خصوص اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت

-اجرای آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی و ایجاد وحدت رویه درمورد امور ایثارگران

-تنظيم و تدوين برنامه هاي مورد نياز به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهيدان و ايثارگران.

-همكاري و تعامل مناسب با بنياد شهيد و امور ايثارگران در جهت اجراي مطلوب برنامه هاي مصوب و در اختيار گذاشتن آمار و اطلاعات مورد نياز حسب مورد

 -ترویج ونهادینه کردن فرهنگ ایثارو شهادت ، فداکاری وتجلیل وتکریم ایثارگران.

-ساماندهی ارائه خدمات به ایثارگران .

 -ارائه تسهیلات ضابطه مند به ایثارگران درکلیه زمینه های فرهنگی ، آموزشی ؛ معیشتی ورفاهی .

-ایجاد بستر مناسب جهت رشدوارتقاء سطح تواناییهای علمی ، فرهنگی ، اجتماعی وشخصی ایثارگران به منظور خوداتکاتی واستفاده موثر از تجربه وتخصص ایشان .

  

-ارائه پیشنهادات لازم درارتباط با کاربردی نمودن فرامین حضرت امام ( ره ) ومنویات مقام معظم رهبری درزمینه های مرتبط با ایثارگران